Review L’euro la Grecia e la Moneta complementare (Italian Edition)
คิดค้นเงินรายได้ด้วยสินทรัพย์ไม่ได้เป็นเรื่องสะดวกมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่เด่นชัดในสถานที่ หลักทางการเงินที่แกร่งและแน่ชัดชี้ช่องทางคุณในการเลือกสรรกำหนดการที่เหมาะสมว่าในตอนท้ายจะนำไปสู่​​การเจริญวัยในผลตอบแทนการออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดึงดูดความสนใจเงิน แต่การตียามและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทเด่นมาก

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนค้างว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่จำต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นจริงมีผลประโยชน์มากมายที่ได้รับการสืบทอดในขณะที่คุณยังคงอยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อผู้เรียนขณะที่อยู่ในวิทยาคารสามารถตัดทอนหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดกำเนิดเป็นจุดสุดท้ายที่ชำระหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการอธิบายของเสนอที่มี บริษัท สังเกตหนี้ของคุณในการต่อสู้เมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเครดิตทวีมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้นักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ด้วยเหตุนั้นถ้าไม่มีเหตุอย่างอื่นให้คิดทบทวนที่จะช่วยให้การรวมคะแนนเงินเชื่อของคุณเงินปันผลสามารถนำเสนอเป็นเรื่องเป็นประจำที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปัญหาเดียวก็คือว่าในการสงวนลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความล่าช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหนีไปL’euro la Grecia e la Moneta complementare (Italian Edition) Description

L’Euro, la Grecia, e la moneta complementare
Questo lavoro rielabora alcune parti del libro Europa duale, applicandone la metodologia (struttura logica e basi di conoscenza) al caso Grecia; l’obiettivo è di far emergere le motivazioni, le responsabilità, e i rapporti di potere tra le Istituzioni che intervengono nella formazione delle decisioni.
L’ingresso di un Paese nell’Eurozona è responsabilità non solo di chi lo chiede, ma anche, e soprattutto, di chi acconsente alla richiesta.
La responsabilità si appesantisce quandosi verificano interferenze con la capacità decisionale del Paese aderente, com’è nel caso della Grecia; ma è sistematicamente rimossa.
La Grecia è una realtà piccola: la sua popolazione è il 2,2% della popolazione dell’Unione, e corrisponde al 3,3% di quella dell’Eurozona; il suo PIL è di poco superiore a 182 miliardi di euro, pari all’1,8% del PIL dell’Eurozona.
Si sarebbe potuta salvare con un contributo di 100 miliardi, ma qualcuno ha preferito sprecarne molti di più per impartire una lezione di rigore, indirizzata non solo alla Grecia, ma soprattutto all’Italia e agli altri Paesi del Sud dell’Europa.
Il più recente programma dell’ex trojka,sottoposto a referendum, è basato sull’austerità, sul controllo, sulla precarizzazione del lavoro, sul depauperamento del patrimonio pubblico, e non accenna minimamente alla possibilità di avviare una politica effettiva di investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro e la formazione dei redditi necessari per far fronte al debito.
Tutto questo avviene in un’area monetaria non ottimale e pertanto, per ridare al sistema finanziario greco la capacità d’investimento in innovazione che l’Europa le nega; bisognerà ricorrere alla moneta complementare, com’è avvenuto nella Germania degli anni trenta del secolo scorso, con i MEFO, e come sembra voglia procedere, con alcune varianti, il Ministro Varoufakis con la sua ipotesi di Ft-coin.


Tag L’euro la Grecia e la Moneta complementare (Italian Edition): L’euro la Grecia e la Moneta complementare (Italian Edition),เรื่อง , รีวิว , L’euro la Grecia e la Moneta complementare (Italian Edition)