Reviews Foreign Exchange Intervention as a Monetary Policy Instrument: Evidence for Inflation Targeting Countries (ZEW Economic Studies)
กองทุนรวม – วิสัชนาที่มั่นคงที่สุดที่จะ “ฉันจะอุปถัมภ์เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินทุนรวมมี กองทุนรวมเปิดทางให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะเช่าพระหุ้นของความหลากหลายของ กองกลาง มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่ทำเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่น้อยกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะกำจรไปซื้อความนานาเนกของหุ้นเพราะเช่นนั้นหากหุ้นมีประสิทธิภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียสมดุลยภาพ เงินลงทุนขั้นแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะปฏิพัทธ์ที่จะแบกภาระค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าจับจ่ายด้วยว่าการจัดการทะเบียนของคุณForeign Exchange Intervention as a Monetary Policy Instrument: Evidence for Inflation Targeting Countries (ZEW Economic Studies) Description

Foreign exchange intervention is frequently being used by central banks in countries which have a floating exchange rate. Most theoretical monetary policy models, however, do not take this phenomenon into account. This book contributes to close this gap between theory and practice by interpreting foreign exchange intervention as an additional monetary policy instrument for inflation targeting central banks. In-depth empirical analyses of the foreign exchange operations and interest rate policy of five inflation targeting countries (Australia, Canada, New Zealand, Sweden and the United Kingdom) demonstrate how foreign exchange intervention is used in practice.Tag Foreign Exchange Intervention as a Monetary Policy Instrument: Evidence for Inflation Targeting Countries (ZEW Economic Studies): Foreign Exchange Intervention as a Monetary Policy Instrument: Evidence for Inflation Targeting Countries (ZEW Economic Studies),Reviews , Review , Foreign Exchange Intervention as a Monetary Policy Instrument: Evidence for Inflation Targeting Countries (ZEW Economic Studies)